Odpovědnost za škodu

Pojištění u Generali pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 1690609318.

Kdo je pojištěn

 1. vedoucí kolektivů dětí a mládeže (včetně instruktorů nad 15 let)
 2. hlavní vedoucí táborů
 3. osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží
 4. statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků, činovníci / funkcionáři aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací (např. hospodáři, správci budov apod.)
 5.  další osoby vykonávající činnost ve prospěch zadavatele a/nebo pojištěných organizací, které jsou uvedeny jmenovitě seznamu pojištěných, který je přílohou této pojistné smlouvy.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

 • jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče,
 • osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
 • osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným,
 • jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.
 • následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu);
 • následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj);
 • škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže;
 • škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete;
 • škody na věcech vnesených a odložených (věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení);
 • jinou majetkovou újmu (čistě finanční škodu), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02; vč. pokut a penále (sublimit 1 000 000 Kč);
 • náklady právního zastoupení;
 • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců;
 • škodu nebo jinou újmu z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů;
 • škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin;
 • škodu způsobenou na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech; zde se zvýšil limit pojistného plnění na 50 000 Kč (z 25 000 Kč);
 • škodu nebo jinou újmu vzniklou provozem dopravního prostředku s přidělenou registrační značkou (nevztahuje se na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla) (sublimit 5 000 000 Kč);
 • škodu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Jaké je pojistné plnění

 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky, malé plachetnice apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • U limitů pojistného plnění u fyzických osob se změnila formulace. Celkové plnění ze všech pojistných událostí, včetně nákladů na právní zastoupení, v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne 10 000 000 Kč (dříve bylo celkové plnění na všechny pojistné události.) U právnických osob zůstávají limity stejné. Na některé konkrétní pojistné případy jsou dle smlouvy určené snížené sublimity.

Jak dopojistit další vedoucí

Pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby (dobrovolníky) na odpovědnost, např. vedoucí, kteří vám pomáhají na táboře, ale během roku v oddíle nepracují apod., můžete tak učinit kdykoliv během roku. Pojistné je stanoveno na 48 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok. Dopojištění řešte přes Kancelář SMOP. Nahlašte seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet SMOP ČSOP.
Je možné pojistit např. dospělého, který s námi výjimečně jede s dětmi na akci apod.? Ano, v případě, že máte zájem pojistit na odpovědnost za škodu dobrovolníka, který není členem ČSOP, kontaktujte kancelář SMOP.

Jak nahlásit vzniklou škodu

 1. Po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit formulář ,,Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu „Oznámení škodní události“, (ke stažení a vytištění, v papírové podobě na kterékoliv pobočce Generali pojišťovny nebo v Kanceláři SMOP).
 2. Vyplněný formulář potvrzuje předseda ZO, jejíž člen (vedoucí, instruktor) škodu způsobil.
 3. Z formuláře si udělejte kopie, jednu si nechte a druhou zašlete do Kanceláře SMOP ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. (Stačí nám např. scan e-mailem.)
 4. Vyplněný a potvrzený formulář odešlete v originále na adresu Generali Pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, ČR. (telefon: 844 188 188)

Kde hledat podrobnosti

Na webu České rady dětí a mládeže v sekci Pojištění najdete krom výše uvedených informací také:

Další informace Vám podá či zjistí Kancelář SMOP ČSOP.