Registrace členů

členství dětí
členství vedoucích

Členství dětí

Kdo

Členem oddílu MOP mohou být děti a dospělí do 26 let. Předpokládá se, že již od 18 let se členové oddílu stávají přímo členy ZO s plnými právy. Samozřejmě jim nic nebrání dále se věnovat práci s oddílem.

Jak

Členem oddílu MOP se zájemce o členství stává fakticky až na základě registrace ÚVR ČSOP. Tomu předchází:

 1. Odevzdání přihlášky podepsané rodiči a její schválení hlavním vedoucím oddílu.
 2. Zaplacení příslušného členského příspěvku určeného ZO.
 3. Zaslání příslušných údajů (jméno, adresa, datum narození) o členovi a stanoveného odvodu z členského příspěvku Kanceláři ÚVR ČSOP mateřskou základní organizací. V rámci registrace je třeba uvést (zaškrtnout), že jde o člena oddílu MOP.

Až po akceptaci zaslaných údajů a doručení poplatku ÚVR se stává žadatel členem ČSOP, tedy i členem oddílu MOP, které je vlastně zvláštním členstvím v ZO ČSOP. Člen oddílu MOP je členem ZO s hlasem poradním.
Členství se každý rok obnovuje zaplacením stanoveného členského příspěvku. (Odevzdávat opět přihlášku již samozřejmě není třeba.) Je však třeba aktualizovat osobní údaje, pokud se mění.

Členský příspěvek

Základní organizace ČSOP si může stanovit pro členství v oddílu MOP i v ZO libovolnou výši členských příspěvků dle svých potřeb či uvážení. Termín zaplacení si stanoví též podle svých potřeb. Ústředí odvádí za všechny své členy tzv. odvody z těchto členských příspěvků do stanoveného termínu. (Výši těchto odvodů vždy určuje Sněm ČSOP, tzn. že od příštího Sněmu se mohou změnit.)
Dětský člen (oddílu MOP) platí vždy pouze jeden členský příspěvek podle typu členství:

 •   jako nevýdělečně činný člen – aktuální odvod z příspěvku je 200 Kč
  nebo
 •   jako rodinný člen – aktuální odvod z příspěvku je 500 Kč za rodinu

Registrace obecně

Všechny fyzické členy (děti, mládež, dospělé; mopíky i přímé členy ZO) registruje ZO u Kanceláře ÚVR a na konto ÚVR za ně zasílá též odvody z členských příspěvků. Registrace probíhá nejlépe prostřednictvím elektronického systému. Nové členy lze registrovat kdykoliv v průběhu roku, jejich registrace je však platná vždy do 31. března následujícího roku.
Pozor! Až v okamžiku, kdy se dítě stane členem ČSOP, se na něj vztahuje úrazové pojištění (na vedoucí a instruktory i pojištění odpovědnosti za škodu), nárok na finanční podporu a další členské výhody.

Vedoucí oddílu MOP

Vedoucí mopíků

Každý, kdo je vedoucím oddílu MOP, musí být řádným členem ZO ČSOP a musí mu být nejméně 15 let. U vedoucího staršího 26 let se předpokládá, že je členem ZO s plnými právy, ale již se u něj neuvádí, že je členem oddílu MOP. Uvádí se pouze jako vedoucí. Všechny vedoucí MOP je třeba uvést v registračním listu oddílu MOP, aby mohli být pojištěni a vztahovaly se na ně další případné výhody určené pro vedoucí. Vedoucí jsou pojištěni automaticky řádnou registrací a uvedením faktu, že jde o vedoucího MOP. Za pojištění vedoucích se nevybírají žádné další poplatky.

Hlavní vedoucí

Hlavní vedoucí oddílu MOP zodpovídá za práci s dětmi a mládeží své ZO ČSOP. Proto k tomu musí být svou ZO pověřen. Měl by navíc splňovat tyto podmínky:

 • prokázat předpoklady pro práci s dětmi a mládeží,
 • mít morální a charakterové vlastnosti pro tuto činnost,
 • mít potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi a mládeží,
 • plnoletost.

Podmínky posuzuje ZO. Kvalifikace vedoucího MOP ČSOP je určena jen obecně, její rozsah a způsob nabytí není přesně definován. Přesto existuje řada dostupných kvalifikačních kurzů, které získání této kvalifikace umožňují. (ČSOP aktuálně usiluje o obnovení vlastního systému kvalifikace vedoucích.) Pověření vedoucího vedením oddílu by mělo být zaneseno v zápisu ze schůze (členské či výboru ZO), která o tom rozhodla. Je-li to pro vedoucího praktické, může mu ZO o tomto pověření vystavit písemné potvrzení. Není-li vedoucí ZO pověřen, odpovídá za činnost oddílu předseda ZO.

Členský příspěvek vedoucích

Vedoucí platí členský příspěvek stejně, jako všichni ostatní dospělí členové ZO. Je tedy buď:

 • nevýdělečně činný člen – aktuální odvod z příspěvku je 200 Kč
 • výdělečně činný člen – aktuální odvod z příspěvku je 400 Kč
 • rodinný člen – aktuální odvod z příspěvku je 500 Kč za rodinu
 • důchodce nad 70 let – aktuální odvod z příspěvku je 100 Kč

Vedoucí platí pouze jeden členský příspěvek. Výše členského příspěvku nesouvisí s tím, zda je nebo není vedoucím MOP. Od vedoucího tedy nelze vybírat jeden členský poplatek do ZO, a druhý do oddílu MOP apod.