Celorepublikové dotace

Dotace pro oddíly SMOP ČSOP jsou letos ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Materiál/klubovna a Specifické aktivity) a od Lesů České republiky (výpravy).

Nejdůležitější termíny a soubory:

 1. Do 31.10.2023 je potřeba zaslat Závěrečnou zprávu a vyúčtování (.xlsx) na e-mail .
 2. Rozdělení dotací – shrnutí v souboru .pdf, podrobněji v souboru .xlsx
 3. Podmínky podpory v souboru .pdf

Podmínky podpory ze SMOPu

1) Materiál/klubovna, Specifické aktivity – MŠMT

V rámci letošní podpory z MŠMT jsou podpořeny čtyři oblasti pro oddíly:

1) Materiál/klubovna máte možnost sami rozhodnout, jak přidělené finanční prostředky využijete.

2) Specifické aktivity – Zelená Evropa máte možnost sami rozhodnout, jak přidělené finanční prostředky využijete v rámci aktivit (více rozepsáno na str. 3).

3) Specifické aktivity – Snižování nerovností v přístupu k neformálnímu vzdělávání – aktivity zaměřené na děti a mládež ze socio-ekonomického znevýhodňujícího prostředí (přerozděleno na základě již proběhlé poptávky)

4) Specifické aktivity – Zdravotnický kurz – rozděleno na základě již proběhnuté poptávky

Z přiložené tabulky můžete zjistit, jaké finanční částky jsou Vašemu oddílu na základě registrace vypočteny.

Podpora je rozpočítána najednou a celá. (abyste si mohli najednou pořídit více položek. V případě nevyčerpání všech prostředků, budou zbylé finance převedeny na materiální podporu oddílům, kde pro letošní rok nejsou z důvodu krácení rozpočtu z MŠMT rozpočtovány žádné finanční prostředky).

2) Výpravy – Lesy ČR

Letos nás po několikaletém výpadku opět podpoří Lesy ČR:

 • Výpravy – dotace lze využít na výpravách na pokrytí nákladů spojených s dopravou, ubytováním a stravou

Obecné podmínky podpory

Žádat mohou jen řádně registrované oddíly ČSOP, resp. jejich mateřská ZO ČSOP.

Účtování

Poskytnutá podpora musí být v účetnictví pořadatele vedena odděleně, tzn. tak, aby bylo možné v případě kontroly jasně identifikovat, které náklady byly uhrazeny z přidělené podpory.

Podmínkou vyplacení podpory je uvedení čísel příslušných dokladů z Vašeho účetnictví.

Kontrola

Příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu hospodářské dokumentace související s dotovanými akcemi ze strany SMOP ČSOP, MŠMT i dalších státních orgánů, a to zpětně po dobu alespoň 10 let.

Povinnost umožnění kontroly dokumentace se vztahuje i na případy ukončení činnosti příjemce podpory.

Závěrečná zpráva a vyúčtování podpory

Žádost o podporu je současně jejím vyúčtováním. Zájemce o podporu musí zaslat vyplněný formulář „Vyúčtování a závěrečná zpráva dotací“ do kanceláře SMOP ČSOP nejpozději do 31. října 2023. (Stačí v elektronické podobě).

Formulář je v excelu stejně jako minulý rok veden o několika záložkách barevně rozlišených. V první naleznete stručné pokyny k vyplnění.

Součástí vyúčtování je faktura na požadovanou částku.

Fakturační údaje jsou:

Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody

Michelská 48/5

140 00    Praha 4

IČ: 22743731

Text na faktuře:

Podpora oddílové činnosti v roce 2023:

Nákup materiálu na činnost oddílu … Kč

Úhrada nákladů na klubovnu (nájemné a služby) … Kč

Náklady na akce v rámci Zelené Evropy … Kč

Zdravotní kurzy … Kč

Snižování nerovností v přístupu … Kč

Výpravy … Kč

Částka celkem: … Kč

Vyúčtování musí být i s fakturou doručeno na emailovou adresu .

 

Konkrétní podmínky pro jednotlivé oblasti podpory:

MATERIÁL

 • Dotace je určena na pokrytí nákladů na materiál a vybavení pro potřeby oddílů mladých ochránců přírody ČSOP.
 • Materiál musí být pořízen v roce 2023 a jeho využití musí bezprostředně souviset s činností oddílu. (V případě pochybností donátora musí být příjemce podpory schopen souvislost jasně a prokazatelně zdůvodnit a doložit.)
 • Dotaci není možné použít na nákup pohoštění, odměn, darů a krytí investičních výdajů (zjednodušeně materiál, u něhož cena 1 kusu schopného samostatné funkce převyšuje 40.000 Kč)

Příklad možného materiálu, který můžeme podpořit: výtvarné potřeby, stany, lana, nádobí, nářadí, lupy, židle, kamna apod.

Pozor, není možné podpořit: jídlo, odměny, jízdenky, auto apod. 

KLUBOVNY

 • Dotace je určena na pokrytí nákladů na klubovnu ČSOP v roce 2023. Klubovnu musí mít v nájmu ZO ČSOP, jako zřizovatel příslušného oddílu, nebo musí být klubovna touto ZO vlastněna.
 • Klubovna musí být využívána oddílem k pravidelné celoroční činnosti.
 • Dotaci můžete čerpat jak na nájemné klubovny, tak na její prokazatelné provozní náklady (elektřina, plyn apod.). 

SPECIFICKÉ AKTIVITY

Na tyto aktivity naleznete částku v tabulce

 1. Zelená/udržitelná Evropa – Zapojení do ochrany životního prostředí, vzdělávání v této oblasti apod.

 

 • Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akcí, přednášek, …
 • Vykazovat ve vyúčtování a závěrečné zprávě budete:
  • Počet akcí, přednášek, …
  • Počet zapojených dětí a mládeže do aktivit
  • Výčet konkrétních akcí
 1. Snižování nerovností v přístupu k neformálnímu vzdělávání

(aktivity zaměřené zejména na znevýhodněné děti a mládež ze socio-ekonomického znevýhodňujícího prostředí)

 • Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s aktivitami konaných v rámci této spec. aktivity
 • Vykazovat ve vyúčtování a závěrečné zprávě budete:
  • Počet bezplatně zapojených dětí vyžadujících zvýšenou podporu na základě socioekono­mického, zdravotního nebo jiného znevýhodnění
  • Výčet konkrétních akcí, kde se tyto děti uplatňují

 

 1. Zdravotnický kurz

(náklady na kurz)

Výpravy

Uznatelné náklady na výpravy:

 • Doprava
 • Ubytování
 • Stava